Với tư cách là người dùng website TRUSTBUILD (‘www.trustbuild.com.vn’), bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Theo đó, bạn nên xem lại các điều khoản này khi xem một phần hoặc toàn bộ website.

Giấy phép
Bằng cách cho phép bạn truy cập vào trang web, TRUSTBUILD đã cấp cho bạn một giấy phép. Bằng cách truy cập vào trang web, bạn đã chấp nhận những điều khoản và điều kiện của giấy phép này.

Theo giấy phép này và theo quyền tuyệt đối của TRUSTBUILD Steel về thay đổi quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần bất kỳ của trang web, bạn có quyền:

 1. Xem các tài liệu trên website.
 2. Truy cập vào các tài liệu sẵn có trên website.
 3. Sử dụng trang web theo đúng qui định của giấy phép này.
 4. Bạn có quyền tải xuống và sử dụng bất kì tài liệu sẵn có trên website với mục đích tạm thời (ví dụ như xem offline).
 5. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể tải xuống các tài liệu sẵn có với mục đích tái sản xuất khi có được sự đồng ý trước bằng văn bản từ TRUSTBUILD và sau khi bạn đã thanh toán bất kì khoản phí nào mà TRUSTBUILD yêu cầu cho dịch vụ đó.

Nghĩa vụ của bạn
Bạn sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ sau:

 1. Không sao chép hoặc dịch lại cho mục đích thương mại, tái sản xuất, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi bất kì tài liệu nào trên website khi không có sự đồng ý từ BlueScope, trừ khi được cấp phép rõ ràng trong giấy phép này.
 2. Đảm bảo nhân viên của bạn, các nhà thầu và các đại lý khác (nếu có) có quyền truy cập vào trang web được biết về các điều khoản và điều kiện của giấy phép này.
 3. Không cung cấp hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào trên website dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ ai ngoài nhân viên, nhà thầu và các đại lý khác (nếu có) khi không có sự đồng ý bằng văn bản từ TRUSTBUILD.
 4. Không sử dụng các tài liệu trên website cho, hoặc liên quan đến mục đích làm dịch vụ.

Bảo đảm
TRUSTBUILD không đảm bảo rằng các tài liệu trên website là chính xác, hoàn thiện và cập nhật. Sự tồn tại của những tài liệu chưa chính xác, chưa hoàn thiện hoặc bị hủy bỏ trên website sẽ không khiến TRUSTBUILD vi phạm các điều khoản của giấy phép này.

TRUSTBUILD có quyền thay đổi, bổ sung hoăc loại bỏ bất kì tài liệu nào vào hoặc ra khỏi website mà không cần báo trước.

TRUSTBUILD không bảo đảm những chức năng trên website này hoặc trên website của bên thứ ba sẽ không bị gián đoạn hoặc không xảy ra lỗi, các lỗi đó sẽ được chỉnh sửa hoặc các tài liệu điện tử này trên website hoặc trên website của bên thứ ba là không có virus hoặc những thành phần độc hại khác.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các điều khoản ngụ ý đều bị loại trừ. Nếu bất kì đạo luật nào qui định các điều khoản của giấy phép này mà không thể được miễn trừ một cách hợp pháp, các điều khoản đó sẽ áp dụng vào giấy phép này. Tuy nhiên trách nhiệm của TRUSTBUILD cho sự vi phạm bất kì điều khoản ngụ ý nào đều sẽ bị giới hạn, theo quyết định của TRUSTBUILD, đến một hoặc những điều sau đây:

 1. Việc thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ mà vi phạm liên quan đến hoặc việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ tương đương.
 2. Việc sửa chữa hàng hóa hoặc dịch vụ.
 3. Việc thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thanh toán để nhận hàng hóa hoặc dịch vụ tương đương.
 4. Việc thanh toán chi phí sửa chữa lại hàng hóa hoặc thực hiện lại dịch vụ.
 5. TRUSTBUILD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả phát sinh từ các vi phạm của giấy phép này, hoặc từ việc cung cấp một chương trình lỗi hoặc tài liệu không chính xác.

Khi quyết định truy cập vào website, bạn thừa nhận rằng bạn đã thực hiện phán quyết độc lập của mình và không dựa vào bất kì đại diện nào từ TRUSTBUILD mà không được nêu rõ trong giấy phép này hoặc trên bất kì mô tả, minh hoạ và thông số kĩ thuật có trong bất kì tài liệu nào bao gồm catalogue hoặc bất kì tài liệu công khai được soạn thảo bởi TRUSTBUILD (tài liệu có thể đã không còn hạn và bị thay thế).

Quyền sở hữu trí tuệ
Bạn thừa nhận rằng các tài liệu trên website là có bản quyền © và đó là thuộc quyền sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp khác (bao gồm những quyền từ bên thứ ba).

Bạn không được, trong khoảng thời gian hoặc bất kì thời điểm nào sau khi hết hạn hoặc chấm dứt giấy phép này, cho phép bất kì hành động nào vi phạm những quyền đó và không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn đặc biệt thừa nhận rằng bạn không được sao chép tài liệu trên website, trừ khi được giấy phép này cho phép

Dịch vụ đăng kí
Người đăng kí các dịch vụ của website này có thể lưu lại cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu lưu trữ khác được cung cấp thông qua quá trình đăng kí thông thường dưới định dạng kĩ thuật số trong thiết bị máy tính.

Mật khẩu truy cập được giới hạn cho một người đăng kí duy nhất. Mật khẩu và tên người dùng không được chia sẻ cho bất kì cá nhân, cơ quan và tổ chức nào khác.

Người đăng kí phải bảo vệ bản quyền của những tài liệu khỏi việc sử dụng chưa được cho phép, sao chép, tái sản xuất, cho mượn, bán lại, chỉnh sửa, tách rời, phân phối hoặc xuất bản. Trong trường hợp người đăng kí vi phạm nghĩa vụ này, hoặc bị phát hiện hành vi vi phạm luật pháp hiện hành, TRUSTBUILD có thể lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt việc subcribe của người đăng kí mà không báo trước.

Bồi thường
Bạn phải bồi thường và đảm bảo TRUSTBUILD được bồi thường đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ, thiệt hại, khiếu nại, tổn thất, chi phí mà TRUSTBUILD có thể phải chịu cho bên thứ ba hoặc do bạn vi phạm các qui định của giấy phép này.

Website này có thể chứa những siêu liên kết tới những website khác được điều hành bởi bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng TRUSTBUILD không có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm cho bất kì tài liệu có sẵn nào trên website của bên thứ ba. Bạn có thể phải tuân theo các tất cả các yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào trong điều khoản sử dụng trên website của bên thứ ba.

Người sử dụng bị cấm đặt các liên kết đến website mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ TRUSTBUILD và về các điều khoản thỏa đáng với TRUSTBUILD.

Khước từ
Bạn chấp nhận rằng TRUSTBUILD sẽ không nhận trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào liên quan đến tài liệu có sẵn trong website.

Bạn chấp nhận rằng TRUSTBUILD không cam kết cung cấp quyền truy cập vào website vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Bạn đồng ý rằng TRUSTBUILD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào về khả năng truy cập website, hoặc bất kỳ hậu quả nào xảy ra từ những thứ không tồn tại trên website.

Điều khoản cấp phép
Giấy phép này bắt đầu khi bạn truy cập website và được cấp vĩnh viễn. Tuy nhiên, giấy phép có thể bị chấm dứt mà không cần thông báo nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của giấy phép này.

Sau khi chấm dứt, bạn hoặc đại diện của bạn phải hủy mọi bản sao, bản điện tử và bản in của tài liệu lấy từ website mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát của bạn, hoặc phải trả lại hoặc hủy bỏ tài liệu đó theo cách của TRUSTBUILD.

Việc chấm dứt theo điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà TRUSTBUILD có thể có theo giấy phép này hoặc theo luật.

Sửa đổi giấy phép này
Đây là những điều khoản và điều kiện hiện hành của giấy phép.

TRUSTBUILD có thể thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện của giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xuất bản các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã thay đổi trên website. Bạn chấp nhận rằng bằng cách này, TRUSTBUILD đã cung cấp cho bạn thông báo đầy đủ về sự thay đổi và sửa đổi.

Bạn có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản và điều kiện hiện hành mỗi khi truy cập trang web.

Khước từ
Thất bại hoặc sự sao nhãng của TRUSTBUILD trong việc thực thi bất kỳ điều khoản nào trong giấy phép này vào bất cứ lúc nào sẽ không được hiểu hoặc coi là khước từ các quyền của TRUSTBUILD theo giấy phép này.

Quyền hạn
Giấy phép này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của bang Victoria, Úc.

Định nghĩa
‘TRUSTBUILD’ có nghĩa là TRUSTBUILD Limited và tất cả các đơn vị có liên quan. Một đơn vị có liên quan có nghĩa là một đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp Úc.

‘Siêu liên kết’ có nghĩa là bất kỳ cơ chế cung cấp liên kết nào từ một vị trí trên Internet (hoặc một trang web) đến một vị trí khác trên Internet (hoặc một trang web khác hoặc một vị trí khác trên cùng một trang web) và bao gồm mọi cơ chế để liên kết hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tệp qua Internet.

“Sở hữu trí tuệ” nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 2 của Công ước Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 1967, đối với mọi phát minh, thiết kế, nhãn hiệu, tên thương mại, bản vẽ mạch điện, giống cây trồng, tên doanh nghiệp và tên miền, logo và sáng kiến, thông tin tuyệt mật, vấn đề, tài liệu hoặc tác phẩm có thể truy cập trên hoặc thông qua các trang web của TRUSTBUILD.